Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jtp54

Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jtp54 jest narzędziem, które pomaga użytkownikom w monitorowaniu i testowaniu urządzeń i systemów zgodnie z wymaganiami wytyczonymi przez Ge Jtp54. Instrukcja zawiera szczegółowe instrukcje dotyczące przygotowania, wykonania i raportowania dla testów i ocen systemów i urządzeń. Instrukcja zawiera również szczegółowe wskazówki dotyczące tworzenia raportów i monitorowania wyników testów. Instrukcja Ge Jtp54 zapewnia użytkownikom narzędzie do monitorowania jakości i zgodności systemów i urządzeń z wymaganiami wytyczonymi przez Ge Jtp54.

Ostatnia aktualizacja: Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jtp54

Badanie trzeźwości pracownika alkomatem - nowe przepisy przyznają pracodawcy prawo do prewencyjnych, wyrywkowych kontroli alkomatem.

Badanie trzeźwości pracownika - co to jest?

Badanie trzeźwości pracownika to sprawdzenie za pomocą alkomatu lub badań moczu czy krwi czy pracownik jest pod wpływem alkoholu. Spożywanie alkoholu w miejscu pracy albo stawienie się w pracy pod wpływem alkoholu uprawnia pracodawcę do niedopuszczenia pracownika do wykonywania pracy bądź odsunięcia go od wykonywania pracy. Traktuje o tym art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Ponadto, praca nietrzeźwego pracownika jest niezgodna z przepisami o bezpieczeństwie i higienie pracy. Pracownik może przy tym zrobić krzywdę sobie, innej osobie czy narazić pracodawcę na szkodę materialną. Jeśli pracownik stawi się do pracy nietrzeźwy, pracodawca może ukarać go na różne sposoby:

 1. kara upomnienia lub nagany,
 2. kara pieniężna,
 3. rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenie z winy pracownika (tzw. dyscyplinarka).

Rozwiązanie umowy o pracę to ostateczność. Można zastosować ją w przypadku ciężkiego naruszenia obowiązków pracowniczych. Praca pod wpływem alkoholu należy do takich przewinień, w szczególności w przypadku kilkukrotnego przyjścia do pracy po wpływem alkoholu. Ważne też, aby pracodawca posiadał dowody świadczące o ciężkim naruszeniu przez pracownika obowiązków pracowniczych. Problem jednak polega na tym, czy pracodawca, który podejrzewa, że pracownik jest nietrzeźwy, może zbadać go alkomatem? Czy prawo mu na to pozwala? Co z informacją o stanie trzeźwości pracownika? Czy to są dane osobowe dotyczące zdrowia pracownika?

Badanie trzeźwości pracownika - prawo

Aktualnie przepisy prawa nie przewidują wprost możliwości badania pracownika na obecność alkoholu czy innych środków odurzających przez pracodawców. Przywołany wyżej art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stanowi jedynie o obowiązku niedopuszczenia pracownika do pracy w przypadku uzasadnionego przypuszczenia, że znajduje się on pod wpływem alkoholu:

Art. 17.  1. Kierownik zakładu pracy lub osoba przez niego upoważniona mają obowiązek niedopuszczenia do pracy pracownika, jeżeli zachodzi uzasadnione podejrzenie, że stawił się on do pracy w stanie po użyciu alkoholu albo spożywał alkohol w czasie pracy. Okoliczności stanowiące podstawę decyzji powinny być podane pracownikowi do wiadomości.

2. Uprawnienia kierownika zakładu pracy, o którym mowa w ust. 1, służą również organowi nadrzędnemu nad danym zakładem pracy oraz organowi uprawnionemu do przeprowadzenia kontroli zakładu pracy.

3. Na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej, a także na żądanie pracownika, o którym mowa w ust. 1, badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego. Zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe. Do badania stanu trzeźwości stosuje się przepisy, wydane na podstawie art. 47 ust. 2.

Jasne jest więc, że badanie stanu trzeźwości na żądanie kierownika zakładu pracy/pracodawcy/osoby przez niego upoważnionej w wyżej omówionym przypadku możliwe jest przez organ powołany do ochrony porządku publicznego, czyli np. przez funkcjonariusza Policji. a co z pracodawcą? Czy sam może zbadać alkomatem stan trzeźwości pracownika? W obecnym stanie prawnym niestety brakuje przepisów zezwalających pracodawcy na wyrywkowe badanie stanu trzeźwości pracownika. W niektórych branżach jest to jednak pożądane. Taka kontrola pozwoli na bezpieczniejszą pracę i sprawną jej organizację. W praktyce pracodawcy często sprawdzają swoich pracowników. Jest to powszechne zjawisko np. w budownictwie, gdzie nagminnie zdarzają się sytuacje picia alkoholu w trakcie pracy.

Czego brakuje w obecnym stanie prawnym? Możliwości przeprowadzania przez pracodawców samodzielnych, prewencyjnych kontroli stanu trzeźwości pracowników. Obecnie można to robić tylko w przypadkach, gdzie jest uzasadnione podejrzenie, że pracownik jest w stanie po spożyciu alkoholu lub spożywał alkohol w czasie pracy. Dodatkowo taka kontrola może odbyć się tylko przez uprawnione służby, co stanowi znaczne utrudnienie dla pracodawców. Dodatkowo, wielu pracodawców zrezygnowało z przeprowadzania samodzielnej kontroli trzeźwości po wydaniu opinii Prezesa UODO, który stwierdził, iż wyniki kontroli trzeźwości stanowią informację o stanie zdrowia, a ta stanowi dane osobowe. Takie dane mogą być przetwarzane jedynie z inicjatywy pracownika i tylko za jego zgodą. Jak więc badać pracowników bez narażenia się na prawne konsekwencje? Pracodawcy stają przed wyborem - naruszenia przepisów BHP lub przepisów o ochronie danych osobowych.

Badanie trzeźwości pracownika - nowe przepisy

Problem ten ma rozwiązać nowelizacja Kodeksu pracy. Dłuższy czas trwają prace nad wprowadzeniem nowych przepisów, które pozwolą pracodawcom wyrywkowo i prewencyjnie badać pracowników na obecność alkoholu i innych substancji odurzających. Jest to niezmiernie ważne dla przedsiębiorców, którzy od 2019 r. zabiegali o to. Powstał więc projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (UD211), który dopuszcza taką możliwość. Nowe przepisy regulują dwie sytuacje:

 • badanie trzeźwości pracownika w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że pracownik znajduje się w stanie po spożyciu lub spożywał alkohol w czasie pracy;
 • badanie prewencyjne na obecność alkoholu w organizmie pracownika.
 • Kwestia badania trzeźwości pracowników przez pracodawcę będzie uregulowana w Kodeksie pracy. Artykuł 17 z ustawy o wychowywaniu w trzeźwości zostanie przeniesiony do KP, co ma przyczynić się do przejrzystości przepisów prawa pracy.

  Badanie pracownika na obecność narkotyków

  Nowa ustawa rozwiązuje również problem badania pracownika na obecność narkotyków w organizmie. Obecnie nie ma podstawy prawnej do przeprowadzania takiego badania nawet przez funkcjonariuszy Policji. Nie ma także wyraźnej podstawy prawnej obowiązku pracodawcy niedopuszczenia do pracy pracownika, co do którego istnieje uzasadnione podejrzenie, że jest w stanie po użyciu narkotyków lub zażywał je w czasie pracy.

  Ustawa ma wejść w życie w III kwartale 2021 r.

  Polecamy: Kodeks pracy 2021. Praktyczny komentarz z przykładami

  Podstawa prawna:

  Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dziennik Ustaw rok 2019 poz. 2277)

  Reklama

  Chcesz dowiedzieć się więcej, sprawdź »

  Czas pracy 2023. Planowanie, rozliczanie i ewidencja

  Procedury testowe są wykonywane przez operatorów radiowych GMDSS i mogą się różnić w zależności od producenta sprzętu. Wyniki kontroli są wpisywane do dziennika radiostacji. Wszystkie przypadki niezadowalającej pracy urządzeń radiowych są szczegółowo opisywane w dzienniku, o zaistniałych problemach należy powiadomić kapitana.
  Na każdym urządzeniu jest instrukcja przeprowadzania testów. Każdy producnt określa jak często należy testować urządzenia.

  Codzienne:

  VHF DSC Podczas obowiązkowych codziennych testów sprawdzane są połączenia wewnętrzne, moc wyjściowa nadawania oraz wyświetlacz urządzenia. Funkcjonowanie systemu DSC jest testowane bez przesyłania jakichkolwiek sygnałów do innych radiostacji. Funkcja testu znajduje się w menu urządzenia.

  INMARSAT-C Ważne jest, aby upewnić się, że urządzenie jest zalogowane w żądanym regionie oceanicznym. Dane powinny być wyświetlane w górnej linii ekranu.

  Codziennie sprawdzana jest również dostępność papieru w drukarkach MF/HF, Navtex, INMARSAT-C.

  Akumulatory – sprawdzamy stan naładowania akumulatorów na jachcie.

  Tygodniowe:

  TESTY DSC MF/HF - należy wykonać wywołanie testowe do nadbrzeżnej radiostacji wyposażonej w DSC, na MF (tj. na 2187, 5 kHz) i na jednym kanale HF.

  VHF DSC Raz w tygodniu zaleca się wykonanie wywołania DSC pomiędzy dwoma zestawami VHF, np. do drugiego statku (potrzebny jest numer MMSI).

  Miesięczne:

  EPIRB 406 MHz Funkcja autotestu. Radiopławy należy również zbadać pod kątem uszkodzeń fizycznych. Należy sprawdzić datę ważności baterii i stan HRU (hydrostatycznego zwalniaka).

  AIS-SART Przynajmniej raz w miesiącu należy dokonać oględzin AIS-SART pod kątem daty ważności baterii. Ważne jest również, aby etykieta MMSI była czytelna Testy AIS-SART należy przeprowadzać oszczędnie, aby wydłużyć żywotność baterii i zapobiec niezamierzonej aktywacji. O pomyślnym zakończeniu testu poinformują urządzenia wypsażone w odbiornik AIS (np. radiotelefon, ploter).

  SART – niektóre modele nie muszą być testowane co miesiąc, jednak powinny być badane fizycznie co najmniej raz w miesiącu. Należy zwrócić uwagę na datę ważności baterii.

  Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczącychuruchomienia PKBWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 1 z 141. Nazwa instrukcji:Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczących uruchomienia PKB.2. Zatwierdzenie:3. Rejestr zmian:Nr wydaniaData wydania(zmiany)Zakres zmian zatwierdził2 26. 04. 2019 pkt: 9. 5; 13. 3; 15. 6; 16. 5; 17. 4; 18. 2; 18. 5;3 12. 2021 pkt: 8; 10. 4;4. Rozdzielnik dokumentu:Nr egz. Komórka org. otrzymano - podpis1 Służba Ochrony Lotniska (Dowódca zmiany)2 Kierownik CPKB3 Sekretariat5. Komórka/Stanowisko odpowiedzialne za sporządzenie i aktualizację Instrukcji:Szef Służby Ochrony Lotniska/ Kierownik Punktu Kontroli Bezpieczeństwa/ Dowódca zmiany SOL.Instrukcja przeprowadzania czynności dotyczącychWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 2 z 146. Cel Instrukcji:Instrukcja ma na celu stosowanie jednolitego sposobu postępowania, podczas przeprowadzania czynnościkontrolnych dotyczących sprawdzenia części krytycznych stref zastrzeżonych: sali odlotów, przejść technicznych,terminala cargo oraz wszelkich innych pomieszczeń i powierzchni oraz prawidłowego działania urządzeńw Punktach Kontroli Bezpieczeństwa w celu upewnienia się, że sprzęt funkcje poprawnie i spełnia kryteriaopisane w Decyzji Komisji C(2015) 8005 z 16. 11. 2015 ustanawiającej szczegółowe środki w celu wprowadzeniaw życie wspólnych podstawowych norm ochrony lotnictwa cywilnego, zawierające informacje, o których mowa w art. 18lit. a) rozporządzenia (WE) 300/2008 i uchylająca decyzję (2010) 774 z dnia 13 kwietnia 2010 r.7. Zakres stosowania:Procedura dotyczy wszystkich certyfikowanych operatorów kontroli bezpieczeństwa Służby Ochrony LotniskaPortu Lotniczego Łódź im. Wł. Reymonta Sp. z o. o.8. Terminologia:Zarządzający Port Lotniczy Łódź im. o.PLŁ Port Lotniczy Łódź im. o.SOL Służba Ochrony Lotniska Portu Lotniczego Łódź im. o.CPKB Centralna strefa kontroli bezpieczeństwaPKB Punkt kontroli bezpieczeństwaOKB Operator kontroli bezpieczeństwa (screener)SKD System kontroli dostępuRTG Urządzenia do prześwietlania generujące promieniowanie XWTMD Bramki do wykrywania metaluHHMD Ręczny detektor metaluEDS System wykrywania materiałów wybuchowychSTP Standardowa próbka testowa odpowiednia dla danego typu urządzenia/systemuOPINEL Nóż rozkładany z rękojeścią drewnianą służący do testowania bramki WTMDEMA 3 Wielowidmowy analizator elektromagnetyczny( kontrola Lag’s)DE tektorT Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowychIONOSCAN 500DT Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowychItemiser 4 DX Urządzenie do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych9. Sprawdzenie przestrzeni, w których usytuowane są punkty kontroli bezpieczeństwa oraz miejsc, doktórych dostęp maja pasażerowie.9. 1. Sprawdzeniu podlegają: sale odlotów w Terminalu pasażerskim,Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 3 z 14 przejście dla pasażerów VIP wraz salą odlotów VIP, przejścia techniczne, terminal cargo, wszystkie inne przestrzenie zaadoptowane doraźnie na potrzeby przeprowadzenia kontrolibezpieczeństwa.9. 2. Kierownik CPKB/Dowódca zmiany lub wyznaczone przez nich osoby dokonują sprawdzeniaobejmującego następujące etapy: podłoga do linii (wysokości) bioder, od bioder do linii wzroku, sufity i ściany powyżej linii wzroku, sufit podwieszany, (jeżeli występuje),9. 3. Czynności kontrolne obejmą sprawdzenie następujących powierzchni: toalet, wind, schodów ruchomych, drzwi prowadzących na płyty postojowe, poprawność działania rolet, pomieszczenia sortowni, pomieszczenia bagażowni, poprawność działania systemu SKD, wszelkie inne pomieszczenia i powierzchnie.9. 4. Kierownik CPKB odnotowuje wynik czynności kontrolnych w dzienniku wydarzeń.9. 5. W razie wykrytych nieprawidłowości Kierownik CPKB i/lub Dowódca zmiany SOL podejmuje działaniazmierzające do jak najszybszego przywrócenia stanu zgodnego z obowiązującymi przepisami.9. 6. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do zachowania czystości w swoim miejscu pracy.10. Kategorie urządzeń.10. Urządzenia do prześwietlania: RTG HS6040ax, HS6040i, HS130130T-2iS, HS145180-2iS, HS100100-V-2iS.10. Urządzenia do wykrywania metali: stacjonarne bramki WTMD (CEIA, GARRET), ręczne HHMD (GARRET).10. Urządzenie do kontroli płynów: EMA-3 (CEIA).10. Urządzenia do wykrywania śladowych ilości materiałów wybuchowych: IONSCAN 500 DT, De –TectorT, Itemiser 4 DX.11. Odpowiedzialność i uprawnienia:Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 4 z 1411. Za wyznaczenie osoby przeprowadzającej czynności kontrolne urządzeń w punkcie kontroli odpowiedzialnyjest Kierownik CPKB i/lub Dowódca Zmiany SOL.11. Za prawidłowe wykonanie czynności kontrolnych w PKB odpowiedzialny jest wyznaczony wartownik SOLposiadający ważny certyfikat OKB.12. Sprawdzenie urządzenia RTG:12. Test podstawowy STP urządzenia RTG: przeprowadza się, jako szybki test, wykonywany codziennie przezOKB, przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu oraz po każdorazowym serwisie lub wyłączeniu, urządzenia,operator kontroluje obrazy wytwarzane przez oba generatory obrazu (przy urządzeniach dual – view).12. Testy kontrolne STP wykonywane są przez OKB SOL nie rzadziej niż 1 raz w miesiącu. Podczassprawdzenia należy przeanalizować poprawność działania urządzenia (Załącznik nr 2).12. Do testów należy użyć sprawnej walizki testowej STP.12. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test, (Załącznik nr 1).12. Szczegółowe wyniki otrzymane w ramach STP zapisywane są w formularzu rejestracyjnym standardowejpróbki testowej (Załącznik 2).12. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobawykonująca czynności kontrolne niezwłocznie informuje Kierownika CPKB lub/i Dowódcę Zmiany SOL. W raziekonieczności podjęcia czynności serwisowych Kierownik CPKB lub/i Dowódca Zmiany SOL podejmuje dalszedziałania.12. 7. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu STP (jednolita dla wszystkich urządzeń)12. 8. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy urządzenie ustawione jest w sposób prawidłowy. Czyobudowa i przewody elektryczne oraz teleinformatyczne nie posiadają śladów zniszczenia.12. 9. Test należy prowadzić w oparciu o formularz Standardowej Próbki Testowej (STP).12. 10. Walizka testowana (STP) w czasie przeprowadzania testu powinna być umieszczona przez OKB: w 3 różnych pozycjach na taśmie (single –view), w 6 różnych pozycjach na taśmie (dual – view).12. Test powinien być powtarzany, przez operatora do czasu otrzymania obrazu o optymalnej, jakości, przyuwzględnieniu wszystkich funkcji urządzenia, takich jak kolor, powiększenie, zaznaczenie krawędzi.12. 12. Optymalne miejsce położenia walizki STP powinno być odnotowane w formularzu rejestracji.12. 13. W ramach prowadzonego testu STP, OKB prowadzący test dokonuje sprawdzenia, jakości obrazu orazzaznacza odpowiednie miejsca w formularzu zgodnie z poniższymi kryteriami: rozdzielczość pojedynczego przewodu (SWR): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowizobaczenie miedzianego ocynowanego drutu nieizolowanego o średnicy 0, 254 mm zamontowanego napolimetakrylanie metylu (PMMA np. szkło akrylowe, pleksiglas). użyteczna penetracja (UP): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczeniemiedzianego ocynowanego drutu nieizolowanego o średnicy 0, 5105 mm za osłoną aluminiowąo grubości 11, 1 mm. rozdzielczość przestrzenna (SR): obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie kratkiz blachy miedzianej o grubości 2, 0 mm (szczeliny o szerokości 2, 0 mm w odstępach 4, 0 mm) zeszczelinami równoległymi i prostopadłymi do kierunku przemieszczania się taśmociągu. zwykła penetracja (SP): Cienkie materiały: obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie płytki ze stalio grubości 0, 1 mm;Wydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 5 z 14 Grube materiały: obraz wyświetlany na ekranie umożliwia operatorowi zobaczenie ołowianego prętao grubości 1, 5 mm za osłoną ze stali o grubości 26 mm. odróżnianie materiałów (MD): definiuje zdolność urządzenia prześwietlającego do odróżnianiamateriałów o różnej liczbie atomowej, w szczególności pozwalając na odróżnienie substancjiorganicznych od nieorganicznych, wyświetlając je w różnych kolorach.13. Sprawdzenie urządzenia WTMD:13. Test kontroli poprawności działania urządzenia WTMD przeprowadza się codziennie, jako szybki test,dotyczący poprawności działania paneli wskazań wizualnych, oraz sygnalizacji akustycznej, przez OKB przedrozpoczęciem użytkowania urządzenia oraz po każdorazowym serwisie lub wyłączeniu urządzenia.13. Do testu należy używać wzornika, właściwego dla danego typu urządzenia (opinel 10 lub 12) w zależnościod normy, jaką powinna spełniać bramka WTMD. Ponieważ w PL Łódź każdy PKB przystosowany jest do kontrolibezpieczeństwa zarówno pasażerów jak i osób niebędących pasażerami, wszędzie stosowany jest opinel 10.13. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test, (Załącznik nr 1. ).13. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobawykonująca czynności kontrolne niezwłocznie informuje Dowódcę zmiany/ Kierownika CPKB. W raziekonieczności podjęcia czynności serwisowych Dowódca zmiany/Kierownik CPKB podejmuje dalsze działania.13. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu WTMD (jednolita dla wszystkich urządzeń)13. Przed włączeniem urządzenia należy sprawdzić czy bramka ustawiona jest w sposób prawidłowy, czyli jestna stałe przymocowana do twardego podłoża. Czy obudowa i przewody elektryczne nie posiadają śladówzniszczenia.13. Po włączeniu odczekać, aż bramka ulegnie kalibracji.13. Operator przygotowuje się do testu – starając się wyjąć/zdjąć wszystkie metalowe przedmioty – przejściena tzw. „czysto” czyli bez uruchomienia alarmu bramki WTMD. Następnie operator OKB przechodzi przez bramkęz wzornikiem – opinel 10. Wzornik umieszczony jest na trzech podstawowych poziomach: na wysokości głowy,na wysokości pasa i na wysokości stóp. Każde przejście operatora generuje sygnał dźwiękowy i wizualnyz odpowiednim podziałem strefowym: pionowe wskazania na wyświetlaczu LED.13. Ostatnią czynnością operatora jest uruchomienie wszystkich stref wskazania w celu sprawdzeniaprawidłowego działania wszystkich paneli świetlnych.14. Sprawdzenie ręcznego wykrywacza metali HHMD:14. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się codziennie, jako szybki test, dotyczącypoprawności działania panelu wskazań wizualnych, oraz sygnalizacji akustycznej, przez OKB przedrozpoczęciem użytkowania urządzenia.14. Ręczny wykrywacz metali (HHMD) jest w stanie wykryć metalowe przedmioty żelazne i nieżelazne.14. Wykrycie i identyfikacja położenia wykrytego metalu sygnalizowane są za pomocą alarmu.14. HHMD posiada wskaźnik wizualny sygnalizujący, że urządzenie działa.14. Urządzenie wysyła sygnał dźwiękowy w przypadku wykrycia przedmiotów metalowych. Alarm jestodbierany w promieniu 1 metra.14. Urządzenie posiada również możliwość bezdźwięcznego wskazania miejsca alarmu za pomocą wibracji.14. Na działanie HHMD nie mają wpływu źródła zakłóceń.14. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osobaWydanie Nr 2 Data wydania: czerwiec 2021 Ilość stron: 6 z 14Metoda przeprowadzenia testu HHMD14. Operator uruchamia urządzenie przesuwając przycisk do pozycji - on, sygnalizującej zapaleniem zielonejdiody.14. Przesuwa HHMD po ciele w miejscu gdzie posiada metalowe elementy, urządzenie wysyła sygnałdźwiękowy/ wibruje oraz zapala się czerwona dioda.15. Sprawdzenie Wielowidmowego analizatora elektromagnetycznego – EMA – 315. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się, jako szybki test, wykonywany codziennieprzez OKB, przed rozpoczęciem pracy na urządzeniu lub w razie wątpliwości dotyczących prawidłowej pracyurządzenia.15. EMA – 3 jest kompaktowym aparatem stołowym, zaprojektowanym do szybkiej analizy w punktach kontrolibezpieczeństwa płynów należących do podróżnych w celu sprawdzenia, czy ich charakterystyka odpowiadawymaganej specyfikacji umożliwiającej dostęp do strefy zastrzeżonej.15. Urządzenie analizuje wszystkie rodzaje ogólnie spożywanych płynów znajdujących się w obrociehandlowym.15. Analiza ta ma na celu wykrycie substancji niebezpiecznych, takich jak mieszanek wybuchowych i ichprekursorów, materiałów palnych i łatwopalnych, płynów wybuchowych i utleniaczy.15. Do przeprowadzenia testu używa się walizki zawierającej próbki: w formie zamkniętych butelek „PASS”i „NO PASS” oraz kieliszków „PASS” i „NO PASS”.15. Potwierdzenie przeprowadzenia testu musi być odnotowane w książce kontroli i potwierdzone podpisemosoby wykonującej test (Załącznik nr 1. ).15. O wszelkich wątpliwościach oraz o zmianach dotyczących poprawności działania urządzenia, osoba15. Wyniki testów przechowywane są przez okres 12 miesięcy.Metoda przeprowadzenia testu – EMA – 315. Operator OKB loguje się na urządzeniu i sprawdza czy komora badawcza jest pusta.15. Operator przeprowadzający test funkcjonalny wkłada próbki do komory badawczej: próbka do badań”PASS” ma status bezpiecznej ( stan brak alarmu), próbka „NO PASS” ma status niebezpiecznej ( stan alarmu).15. Następnie operator sprawdza poprawność działania sondy zewnętrznej, umieszczonej po prawej stronieurządzenia – wkładając próbkę „PASS” i „NO PASS”.16. Sprawdzenie urządzenia ETD DE-tektorT:16. Test kontroli poprawności działania urządzenia, przeprowadza się codziennie, jako szybki test, wykonywanycodziennie przez OKB przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia oraz po każdorazowym serwisie lubwyłączeniu urządzenia.16. DE-tectorT jest urządzeniem pomiarowym, używanym do wykrywania śladowych ilości(pierwiastków śladowych) materiałów wybuchowych. Zasada jego działania jest oparta na spektrometriiruchliwości...

  Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jtp54

  Bezpośredni link do pobrania Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jtp54

  Starannie wybrane archiwa oprogramowania - tylko najlepsze! Sprawdzone pod kątem złośliwego oprogramowania, reklam i wirusów

  Ostatnia aktualizacja Instrukcja przeprowadzania testów Ge Jtp54